به معتاده میگن فرق تو با ورزشکارها چیه؟ میگه اونا تکنیکی کار میکنن ما پیکنیکی
====================================
به یارو  می گن اگه یه دختره خوشگل و باحال بهت راه بده چی کار می کنی …می گه ازش سبقت میگیرم
======================================
به یارو می گن: چرا می ری دستشویی در رو نمی بندی؟ می گه: نه بابا می خوای من درو ببندم که تو بیای از سوراخ کلید نگام کنی؟
====================================


یارو واسه دوست دخترش شعر میگه:

خاک بر سرت خیلی انی           همیشه در قلب منی

ریدم به اون قیافت         دوست دارم کثافت
========================================
به یارو می گند بهترین آبگوشتی که خوردی کجا بود؟ می گد: آب استخر زنونه!!!
=============================================
اصفهانیه داشت خیار پوست میکند هی می گفت یاحضرت عباس توش موز باشه
======================================
از یک معتاد میپرسن چطور شد که معتاد شدی؟ میگه با بچه ها قرار گزاشتیم روزهای تعطیل تفریحی بکشیم یه هویی خوردیم به عیدنوروز
===========================
می دونی چرا توشک رو قبل از دوختن با چوب می زنن ؟ چون بعدا هر چی دید صداش در نیاد